Seu Electrònica

DELEDELE (Diplomas de español como lengua extranjera)                                                    

C
entre examinador: Universitat de Lleida

 
Informació en català
Información en español
Information in English


Informació en catalàConvocatòries de 2016

 

La Universitat de Lleida organitza les proves de la convocatòria extraordinària de febrer i les convocatòries ordinàries d'abril (només A2), maig i novembre dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Si no s’arriba a un nombre mínim d’examinands per nivell, la UdL es reserva el dret a cancel·lar les proves d’aquest nivell. En aquest cas, les persones que s’hagin preinscrit rebran amb l’antelació suficient la comunicació que el nivell s’ha suspès, i tindran prou temps per inscriure’s en un altre centre examinador.

 

Preus:
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €


Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).


CURS DE PREPARACIÓ PER A L'EXAMEN A2 DE L'INSTITUTO CERVANTES
Durada: 20 horas
Dies: 26 i 27 de febrer i 4 i 5 de març
Horari: divendres, de 15 a 20 h i dissabtes, de 9 a 14 h
Preu: UdL 60 € / Externs a la UdL: 90 €

Matrícula: del 5 al 10 de febrer de 2016 a l'Institut de Llengües
Programa del cursFebrer (convocatòria extraordinària)

Nivell

A2


Dates

Prova escrita: 19 de febrer de 2016
Prova oral: 19 o 20 de febrer de 2016 (depenent del nombre d'inscrits)


Inscripció

Del 12 de gener a l'1 de febrer, a través del portal CCSE


 

Abril

Nivell

A2


Dates

Prova escrita: 15 d'abril de 2016
Prova oral: 15 o 16 d'abril de 2016 (depenent del nombre d'inscrits)


Inscripció

Del 15 de febrer al 16 de març, a través del portal CCSE

 

ATENCIÓ: L'INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICAT EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ AL NIVELL A2, EXCLUSIVAMENT EN LÍNIA.

 


 

Maig

Nivells

A1, A2, B1, B2, C1 i C2


Dates

Prova escrita: 21 de maig de 2016
Prova oral: 21 de maig de 2016


Procediment per a la inscripció

Inscripció del nivell A2

Del 15 de febrer al 13 d'abril, a través del portal CCSE

ATENCIÓ: L'INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICAT EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ AL NIVELL A2, EXCLUSIVAMENT EN LÍNIA.


Preinscripció
dels nivells A1, B1, B2, C1 i C2

La preinscripció es pot fer des del 15 de febrer fins al 6 d'abril. Cal entregar (presencialment o per correu electrònic) a la secretaria de l’Institut de Llengües el full de preinscripció (l’imprès es pot obtenir a la secretaria mateix o es pot descarregar des d’aquesta pàgina).

 

Admissió

Un cop acabat el termini de preinscripció, es comunicarà a les persones interessades l’admissió o no a les proves, i rebran per correu electrònic la butlleta per al pagament de les taxes d’examen.


Matriculació

Un cop s'hagi fet el pagament de les taxes d'examen caldrà fer la matriculació presencialment a la secretaria de l’Institut de Llengües des del 7 fins al 13 d'abril.


Per formalitzar la inscripció cal aportar:
- Original i fotocòpia d’un document d’identificació amb fotografia en què hi constin les dades següents: identitat, nacionalitat, lloc i data de naixement. Les dades declarades pel candidat en el full d’inscripció hauran de correspondre amb les del document d’identificació.
- Documentació acreditativa d'abonament dels drets d'inscripció.Horari de la Secretaria de l’Institut de Llengües: del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h, i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h (excepte durant la Setmana Santa)

Novembre

Nivells

A1, A2, B1, B2, C1 i C2
 

Dates, horaris i aules

Prova escrita: 26 de novembre de 2016
Prova oral: 26 de novembre de 2016


Procediment per a la inscripció

Inscripció del nivell A2

Del 15 de febrer al 19 d'octubre, a través del portal CCSE

ATENCIÓ: L'INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICAT EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ AL NIVELL A2, EXCLUSIVAMENT EN LÍNIA.


Preinscripció dels nivells A1, B1, B2, C1 i C2

La preinscripció es pot fer des del 15 de febrer fins a l'11 d'octubre. Cal entregar (presencialment o per correu electrònic) a la secretaria de l’Institut de Llengües el full de preinscripció (l’imprès es pot obtenir a la secretaria mateix o es pot descarregar des d’aquesta pàgina).

 

Admissió

Un cop acabat el termini de preinscripció, es comunicarà a les persones interessades l’admissió o no a les proves, i rebran per correu electrònic la butlleta per al pagament de les taxes d’examen.


Matriculació

Un cop s'hagi fet el pagament de les taxes d'examen caldrà fer la matriculació presencialment a la secretaria de l’Institut de Llengües des del 13 fins al 19 d'octubre.

 

Per formalitzar la inscripció cal aportar:
- Original i fotocòpia d’un document d’identificació amb fotografia en què hi constin les dades següents: identitat, nacionalitat, lloc i data de naixement. Les dades declarades pel candidat en el full d’inscripció hauran de correspondre amb les del document d’identificació.
- Documentació acreditativa d'abonament dels drets d'inscripció.Horari de la Secretaria de l’Institut de Llengües: del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h, i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h (excepte durant la Setmana Santa i els mesos d'estiu)
Información en español


Convocatorias de 2016

 

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de la convocatoria extraordinaria de febrero y las convocatorias ordinarias de abril (solo A2), mayo y noviembre de los DELE del Instituto Cervantes.

Si no hay un número mínimo de examinandos per nivel, la UdL se reserva el derecho a cancelar les pruebas de este nivel. En este caso, las personas que se hayan preinscrito recibirán con la antelación suficiente la comunicación que el nivel se ha suspendido, y tendrán suficiente tiempo para inscribirse en otro centro examinador.Precios:
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €


Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE ESPAÑOL A2 DEL INSTITUTO CERVANTES
Duración: 20 horas
Fechas: 26 y 27 de febrero y 4 y 5 de marzo
Horario: viernes, de 15 a 20 h y sábado, de 9 a 14 h
Precio: UdL 60 € / Externos a la UdL: 90 €

Matrícula: del 5 al 10 de febrero de 2016 en el Instituto de Lenguas
Programa del curso 

Febrero (convocatoria extraordinaria)

Nivel

A2


Fechas

Prueba escrita: 19 de febrero de 2016
Prueba oral: 19 o 20 de febrero de 2016 (dependiendo del número de inscritos)


Inscripción
Del 12 de enero al 1 de febrero, a través del portal CCSE

Abril

Nivel

A2


Fechas

Prueba escrita: 15 de abril de 2016
Prueba oral: 15 o 16 de abril de 2016 (dependiendo del número de inscritos)

Inscripción

Del 15 de febrero al 16 de marzo, a través del portal CCSE

ATENCIÓN: EL INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICADO EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL NIVEL A2, EXCLUSIVAMENTE  ON LINE. 

Mayo

Niveles

A1, A2, B1, B2, C1 y C2
 

Fechas

Prueba escrita: 21 de mayo de 2016
Prueba oral: 21 de mayo de 2016
 


Procedimiento para la inscripción


Inscripción del nivell A2
Del 15 de febrero al 13 de abril, a través del portal CCSE

ATENCIÓN: EL INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICADO EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL NIVEL A2, EXCLUSIVAMENTE  ON LINE.


Preinscripción de los nivelles A1, B1, B2, C1 y C2

La preinscripción se puede hacer desde el 15 de febrero hasta el 6 de abril. Se debe entregar (presencialmente o por correo electrónico) en la secretaría del Instituto de Lenguas la hoja preinscripción (el impreso se puede obtener en la secretaría mismo o se puede descargar desde esta página).

Admisión
Cuando haya terminado el plazo de preinscripción, se comunicará a las personas interesadas la admisión o no a las pruebas, y recibiran por correo electrónico la hoja de pago de las tasas de examen.

Matriculación
Una vez pagadas las tasas de examen se deberá hacer la matriculación presencialment en la secretaría del Instituto de Lenguas desde el 7 hasta el 13 de abril.

Para formalizar la inscripción se debe aportar:
- Original y fotocopia de un documento de identificación con fotografía en el que consten los siguientes datos: identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento. Los datos declarados por el candidato en la hoja de inscripción deberán corresponderse con los del documento de identificación.
- Documentación acreditativa de abono de los derechos de inscripción.
 Horario de la Secretaría del Instituto de Lenguas: de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h, y martes, de 15.30 a 17.30 h (excepto durante la Semana Santa)

 


Noviembre

Niveles

A1, A2, B1, B2, C1 y C2
 

Fechas, horarios y aulas

Prueba escrita: 26 de noviembre de 2016
Prueba oral: 26 de noviembre de 2016


Procedimiento para la inscripción

Inscripción del nivell A2
Del 15 de febrero al 19 de octubre, a través del portal CCSE

ATENCIÓN: EL INSTITUTO CERVANTES HA MODIFICADO EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL NIVEL A2, EXCLUSIVAMENTE  ON LINE.


Preinscripción de los nivelles A1, B1, B2, C1 y C2

La preinscripción se puede hacer desde el 15 de febrero hasta el 11 de octubre. Se debe entregar (presencialmente o por correo electrónico) en la secretaría del Instituto de Lenguas la hoja preinscripción (el impreso se puede obtener en la secretaría mismo o se puede descargar desde esta página).

Admisión
Cuando haya terminado el plazo de preinscripción, se comunicará a las personas interesadas la admisión o no a las pruebas, y recibiran por correo electrónico la hoja de pago de las tasas de examen.

Matriculación
Una vez pagadas las tasas de examen se deberá hacer la matriculación presencialment en la secretaría del Instituto de Lenguas desde el 13 hasta el 19 de octubre.

Para formalizar la inscripción se debe aportar:
- Original y fotocopia de un documento de identificación con fotografía en el que consten los siguientes datos: identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento. Los datos declarados por el candidato en la hoja de inscripción deberán corresponderse con los del documento de identificación.
- Documentación acreditativa de abono de los derechos de inscripción.
 Horario de la Secretaría del Instituto de Lenguas: de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h, y martes, de 15.30 a 17.30 h (excepto durante la Semana Santa y los meses de verano)
Information in English


Examinations dates in 2016

 

Four Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2015 (February, April --only A2--, May and November) in the UdL.

A minimum number of examinees is requiered for each level. In case it is not achieved, the UdL may cancel this level test. In this case, people already registered will be told so well in advance and they will have enough time to register in another examination centre.
 

Fees:
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 
Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.


PREPARATION COURSE FOR A2 DELE EXAM
Length: 20 hours
Dates: 26th and 27th February and 4th and 5th March
Time: Friday, from 15 to 20 h, and, Saturday, from 9 to 14 h
Price: UdL 60 € / External UdL: 90 €

Registration: from 5th to 10th February at the Language Institute
Course Program 

February

Level

A2


Dates

Written part: 19th of February
Oral exam: 19th or 20th of February


Registration
Between the 12th of January and the 1st of February, on the CCSE's portal 

April

Level

A2


Dates

Written part: 15th of April
Oral exam: 15th or 16th of April


Registration
Between the 15th of February and the 16th of March, on the CCSE's portal

ATTENTION: THE INSTITUTO CERVANTES REQUIRES THE A2 DELE EXAM REGISTRATION TO BE DONE ONLINE
 

May

Levels

A1, A2, B1, B2, C1 and C2


Dates

Written part: 21st of May
Oral exam: 21st of May


Registration procedure


A2 level registration
Between the 15th of February and the 13th of April, on the CCSE's portal
ATTENTION: THE INSTITUTO CERVANTES REQUIRES THE A2 DELE EXAM REGISTRATION TO BE DONE ONLINE

A1, B1, B2, C1 and C2 levels Registration

Registration for the tests must be effected between the 16th of February and the 6th of April. The registration form, duly completed, which can be obtained at the Language Institute Secretary or by dowloading the file attached at he bottom of this page, must be presented in person o by email.

Admission
One the registration period is finished, admission to the tests will be confirmed and registrees will be sent an email with the form to carry out the payment.

Enrolment

Once the fees have been paid, registrees will have to enrol in person in the Language Institute Secretary from the 7th to the 13th of April.


To formalize the registration, the following docoments are necessary:
- Original and photocopy of a photo ID that includes the following information: identity, nationality, place and date of birth. Information declared by candidates on the registration form must correspond with that on the ID.
- Documents accrediting payment of the registration fee.Language Institute Secretary opening hours: from Monday to Friday, from 9.30 am to 2.00 pm, and on Tuesday, also from 3.30 to 5.30 pm (except Easter)

  

November

Levels
A1, A2, B1, B2, C1 and C2


Dates
Written part: 26th of November
Oral exam: 26th of NovemberRegistration procedure

A2 level registration
Between the 15th of February and the 19th of October, on the CCSE's portal
ATTENTION: THE INSTITUTO CERVANTES REQUIRES THE A2 DELE EXAM REGISTRATION TO BE DONE ONLINE


A1, B1, B2, C1 and C2 levels registration

Registration for the tests must be effected between the 16th of February and the 11th of October. The registration form, duly completed, which can be obtained at the Language Institute Secretary or by dowloading the file attached at he bottom of this page, must be presented in person o by email.

Admission
One the registration period is finished, admission to the tests will be confirmed and registrees will be sent an email with the form to carry out the payment.

Enrolment
Once the fees have been paid, registrees will have to enrol in person in the Language Institute Secretary from the 13th to the 19th of October.


To formalize the registration, the following docoments are necessary:
- Original and photocopy of a photo ID that includes the following information: identity, nationality, place and date of birth. Information declared by candidates on the registration form must correspond with that on the ID.
- Documents accrediting payment of the registration fee.Language Institute Secretary opening hours: from Monday to Friday, from 9.30 am to 2.00 pm, and on Tuesday, also from 3.30 to 5.30 pm (except Easter and summer months) 


  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 14/02/2016

Full de preinscripció / Hoja de preinscripción / Registration formConsulta de qualificacions / Consulta de calificaciones / Results


logo-dele-2015

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL