e-Administration

Beques d'Introducció a la Recerca

Convocatòria Extraordinària - Curs 2015/16                           

faqLa Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en règim de compatibilitat, del seus estudis. També es considera important propiciar la iniciació de la carrera científica de l'estudiantat matriculat en estudis de postgrau en la nostra universitat. La Universitat respon a aquestes circumstàncies donant suport a l’estudiantat per tenir un primer contacte i introduir-se en el món de la recerca científica i tècnica realitzant una estada i tasques de recerca en grups de recerca de la UdL en el marc dels seus projectes. D’altra banda, aquestes beques són d’interès per als grups de recerca ja que els permeten incorporar estudiants en formació a un projecte.
 
Per a contribuir a aquests propòsits el Vicerectorat d’Estudiants, amb el patrocini del Consell Social, convoca beques d’introducció a la recerca (BIR), amb caràcter extraordinari i com a complement a la convocatòria de BIR aprovada per consell de Govern de 23/07/2015 (acord núm. 192/2015).
 
Aquesta convocatòria consta de dos procesos diferenciats:

1.- El procés per als grups de recerca que ja han presentat una sol·licitud en la convocatòria de beques d'introducció a la recerca (curs 2015/2016) aprovada per Consell de Govern de 23/07/2015 (acord núm 192/2015), i que ara poden presentar una o més sol·Licituds complementàries en funció dels seus subgrups i/o projectes de recerca vigents que no hagin pogut oferir beques en la convocatòria ordinària.
2.- El procés adreçat a l'estudiantat per tal de sol·licitar les beques d'introducció a la recerca ofertes pels grups de recerca (subgrups o projectes) abans esmentats.


S'atorgaran 11 beques d'introducció a la recerca. La distribució per centres de les beques a atorgar, a partir de les vacants de cada centre en relació amb les sol·licituds presentades a la convocatòria ordinària, és la següent:

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària: *
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social: 1
Facultat de Dret i Economia: 3
Facultat de Medicina: 2
Facultat de Lletres: 2
Escola Politècnica Superior: 1
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: 2

* Tot i que ETSEA no té vacants de sol·licituds de la convocatòria ordinària, els grups o projectes dels grups d'aquest centre, també podran presentar sol·licituds. Aquestes quedaran en llista d'espera, per al supòsit que les sol·licituds presentades per altres centres no esgotin el nombre de beques d'aquesta convocatòria extraordinària.

Els becaris i becàries tenen una dedicació de 200 hores durant el període comprès des de l'1 de febrer al 30 de juny de 2016.

Convocatòria


Part 1  Procediment per als Grups de Recerca
        ESTAT: TANCAT

Els grups de recerca tindran fins al 4 de novembre de 2015  per a presentar la seua proposta de col·laboració, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

La tramesa de documentació dels grups es farà al correu electrònic: siau@udl.cat, utilitzant l'adreça electrònica institucional del professorat. Caldrà especificar en l'assumpte del missatge: "Documentació Proposta BIR 2015/16 extraordinària - Grup de Recerca" i enviar escanejada la documentació que es sol·licita.

No s'acceptarà cap documentació tramesa per correu electrònic amb data posterior al 4 de novembre de 2015 (00 hores).


Llista de grups de recerca admesos i exclosos  

Propostes dels grups de recerca  

Part 2  Procediment adreçat a l'estudiantat per a la sol·licitud de beques     ESTAT:   TANCAT
A aquesta convocatòria s'hi pot acollir l'estudiantat matriculat en titulacions i màsters oficials en els centres propis de la UdL durant el curs 2015/16 que compleixi els requisits següents:

Estudiants de Grau, Diplomatura, Enginyeria i Llicenciatura:

- Alumnat matriculat aquest curs acadèmic 2015/16 que hagi superat el 75% dels crèdits del seu pla d’estudis (llevat de la matèria transversal i el treball fi de grau).
- No tenir o estar en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster oficial. Llevat de l'estudiantat que estigui en possessió del títol d'enginyer tècnic o enginyera tècnica i estigui cursant el segon cicle de la mateixa titulació.

Estudiants de Màsters
 
- Estudiantat matriculat en un màster universitari oficial en un centre propi de la UdL durant el curs 2015/16.
 
Podrà obtenir-se la condició de beneficiari de la beca una sola vegada tant l'estudiantat de grau, diplomatura, enginyeria i llicenciatura, com l'estudiantat matriculat en un màster universitari oficial.

El termini perquè l'estudiantat presenti les seves sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació del llistat definitiu dels subgrups i projectes admesos i hi haurà 8 dies hàbils.
Aquest termini finalitza el 23 de novembre de 2015

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, sens perjudici de qualsevol altre dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d'Estudiants.


Annex II - Sol·licitud per a l'estudiantat
Annex II - Sol·licitud per a l'estudiantat

Llista provisional d'estudiantat admès i exclòs
Llista definitiva d'estudiantat admès i exclòs
Llista provisional d'adjudicacions 

Resolució - Llista definitiva d'adjudicacions http://www.udl.cat/serveis/oficina/imatges-premsa3/avis.gif

D’acord amb la base 13 de la convocatòria, les persones a les quals s’ha concedit una beca tenen cinc dies hàbils, a partir del primer dia que es faci pública la resolució per presentar-se en el Servei d'Informació i Atenció Universitària, signar l’acceptació de la beca i aportar la documentació que preveu aquesta base.
L’acceptació i la tramesa de documentació també es podrà fer al correu electrònic: siau@udl.cat, sempre i quan l’estudiant utilitzi la seua adreça electrònica institucional. Caldrà especificar en l’assumpte del missatge: Acceptació beca d’introducció a la recerca 2015/16 + Cognoms+Nom.

 Instruccions per formalitzar l'acceptació


Carpeta2 Documentació per becàries i becaris (Convocatòria curs 2015/16)                              


Carpeta2 Documentació per tutores i tutors (Convocatòria curs 2015/16)

 
  • Print
  • Back
  • Go up
Last modified: 22/02/2016

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL