Seu Electrònica

Responsabilitat social

Codi Ètic

eticEl Pla Estratègic 2013-2016 defineix la missió de la UdL com “la generació, disseminació i aplicació del coneixement”, missió que es concreta en la millora de les condicions de vida dels ciutadans amb la participació en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa, i en la formació de professionals competents en l’entorn que li és propi, per contribuir així al reequilibri territorial de Catalunya.
 
Els valors centrals i compromisos específics presents en el Codi Ètic de la UdL poden i han d'inspirar l'actuació de cada membre de la comunitat universitària en la cooperació i el treball conjunt per a la consecució d'aquesta missió.

Igualtat d'Oportunitats

igualtatLa responsabilitat social universitària pretén fomentar els valors socialment responsables i la igualtat d'oportunitats, dins d'aquests dos pilars bàsics s'enquadra el Centre Dolors Piera que té com a objectiu fonamental sensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desequilibri existent en les relacions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a partir de la defensa i promoció dels drets de les dones i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe.

La UdL, donant acompliment al compromís de la Comissió Interuniversitària “Dona i Ciència”, ha elaborat el seu I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, que va aprovar el Consell de Govern de 27 de juny de 2008. També va aprovar al febrer del 2013 el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere, que recull les actuacions per detectar i resoldre les situacions de violència de gènere que es puguin produir en l’ambit laboral i acadèmic, i que representen el desenvolupament del compromís institucional que la Universitat de Lleida adoptà al 2010 en la Declaració institucional de tolerància zero envers la violència i l’assetjament per raó de gènere.

Diversitat Funcional

funcionalUdLxTothom és un servei que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.
 
La Universitat de Lleida ha desenvolupat un ratolí virtual amb el qual les persones amb discapacitat motriu tindran accés a les noves tecnologies. El projecte HeadMouse s'ha posat en marxa en el marc de les investigacions de la Càtedra Indra-Fundació Adecco i permet el control del ratolí mitjançant una webcam i els moviments de la cara i el cap.
 
 

Compromís amb la Sostenibilitat

eticReUdLitza: és una eina creada amb l’objectiu de minimitzar la generació de residus afavorint l’intercanvi entre persones.
 
La UdL potencia la mobilitat sostenible i segura entre els seus membres a través d’un conjunt d’accions, amb l’objectiu de reduir el cost ambiental que això suposa.
 
La Comissió de Medi ambient vol proporcionar el desenvolupament, com a valors fonamentals, de la qualitat en totes les seves activitats i el millor ús dels recursos disponibles tenint present com a premisa el respecte al medi.

El Parc Fotovoltaic de la Universitat de Lleida té una potència total de 390kW nominals i una superfície total de captació d'uns 3.030m2 distribuïts entre el campus de Cappont  i el campus de l'ETSEA.

Compromís amb les Persones

eticEl Servei de Prevenció de Riscos Laborals planifica i coordina les activitats preventives, en l'àmbit de la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia i la vigilància de la salut a la Universitat de Lleida, per tal de garantir l’adequada protecció dels seus treballadors i treballadores.
 
Els seus objectius són: integrar la prevenció al conjunt de les activitats docents, investigadores i administratives, en qualsevol nivell jeràrquic; millorar les condicions de treball des de criteris de seguretat, salut, higiene i ergonomia; i fomentar una autèntica cultura preventiva.

Compromís amb la Societat

eticL'Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC), va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania de Lleida envers les desigualtats existents en les relacions Sud-Nord.
 
Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat de Lleida que promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats.

El Programa Sènior de la UdL i les Aules Universitàries de la Gent Gran són una aposta per l’aprenentatge permanent (Lifelong Learning). Aquest abasta no solament la formació de professionals i graduats sinó també la d’aquelles persones que, trobant-se en moments de la seua vida en què ja disposen de temps, tenen interès a ampliar els seus coneixements i les seues aptituds mitjançant l’educació superior. 
 
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 29/04/2014

Vicerectorat de Campus
Edifici del Rectorat -
Despatx 2.51
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vdc.secretaria@udl.cat
www.udl.cat/organs/vicerectors/vdc.html

Tel. +34 973 70 20 81

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL